>
HOME > 基本用 >  GB-DS
气体增压泵 GB-DS
气体增压泵 GB-DS
气体增压泵 GB-DS
气体增压泵 GB-DS
气体增压泵 GB-DS
 • 气体增压泵

  GB-DS 的主要特点

  时尚的设计 ㅣ 方便性 ㅣ 安全性

  联系我们: +82-42-716-0085

   

     详解及规格

  气体增压泵

  GB-DS

  Double stage & Single driven

  时尚的设计 / 增强耐久性 / 容易维护

  气体增压泵

  气体驱动原理

  气体增压泵用于压缩工业气体(氩气,氦气,氢气,氮气等)和特殊气体(氧气等)等空气压缩的产品,具有安全,高效的泵。
  Pumster的高压气体增压器不使用油,而是压缩各种气体,如氩气,氦气,氢气,氮气和氧气等工业气体可以压缩到1,050bar(15230 psi)

  gasbosster_ds blueprint

  气体增压泵 GB-DS

  根据压力比规格区分

  根据Pascal原理的压力比区分5个规格
  ( 压力比 1 : 7 / 14 / 30 / 50 / 75 )


  ※ 根据压力比有重量比变化,但没有尺寸变化

  气体增压泵 GB-DS

  气体增压泵 概观

  (它可以帮助您了解压力流量。)


  气体增压泵 概观

  气体增压泵 GB-DS

  详解及规格

  模型 GB-DS-7 GB-DS-14 GB-DS-30 GB-DS-50 GB-DS-75
  压力比 1 : 7 1 : 14 1 : 30 1 : 50 1 : 75
  最小工作压力 (psi) 72.6
  最大操作压力 (psi) 101.5
  最大压力 (psi) 710.8 1,421.5 3,046.0 5,076.5 7,615.0
  输入压力 (psi) 58.5 101.5 203.5 304.6 507.7
  入输口端口 (inch) 1/2 9/16 - U
  输出端口 (inch) 1/2 9/16 - U
  驱动空气连接 (inch) 1/2
  重量 (lb) 41.9 41.9 44.1 46.3 46.3

  气体增压泵 GB-DS

  性能曲线表

  • GB-DS-7 性能曲线表
  • GB-DS-14 性能曲线表
  • GB-DS-30 性能曲线表
  • GB-DS-50 性能曲线表
  • GB-DS-75 性能曲线表

  气体增压泵 GB-DS

  尺寸和品名